Privacyverklaring

Wijbidden.nl hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Wijbidden.nl verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert wijbidden.nl je over de manier waarop zij persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die worden aangeboden op www.wijbidden.nl.

1. Uitleg registratie persoonsgegevens

Doel

Wijbidden.nl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.wijbidden.nl , ga je akkoord met deze privacyverklaring en geeft je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Wijbidden.nl zal gegevens alleen gebruiken voor de daarbij behorende doelen, hieronder aangegeven:

Gebed

Namen van personen die ingevuld worden op ons registratieformulier worden, zoals ze ingevuld worden, doorgestuurd naar een groep bidders die zich hiervoor aangemeld hebben.

Voor deze mensen wordt gedurende 14 dagen gebeden.

2. Gebruik gegevens

Wijbidden.nl gebruikt uitsluitend gegevens voor gebed. De informatie die bidders krijgen zijn naast de omschrijving van het gebedsverzoek: de voornaam en de eerste letter van de achternaam, indien ingevuld de woonplaats (dit kan alleen als iemand voor zichzelf inschrijft) en de provincie.

Als iemand een emailadres invult wordt dit alleen gebruikt ter bevestiging van ontvangst van inschrijving en om te waarschuwen dat de gebedstermijn verstreken is. Dit emailadres wordt niet naar bidders of coördinatoren verstuurd.

Verdere details worden niet door wijbidden.nl gevraagd en dus ook niet verstrekt aan anderen.

Persoonsgegevens van bidders of coördinatoren zijn alleen voor het verspreiden van de gebedslijsten. Deze gegevens worden verwijderd op verzoek van een bidder of coördinator.

3. Doorgifte aan derden

Wijbidden.nl geeft de namen door aan mensen die zich aangemeld hebben het gebed in hun betreffende kerk te coördineren, waarna het aan de bidders verstrekt wordt.

Gegevens van bidders en coördinatoren worden niet doorgegeven aan anderen.

Verder wordt de informatie niet aan derden verstrekt, tenzij zij op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Beveiliging van gegevens

Wijbidden.nl maakt, voor zover dat redelijkerwijs verlangd mag worden, gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die wijbidden.nl ontvangt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wijbidden.nl

5. Beschikbaarheid en wijziging van je gegevens

Je kunt op elk moment inzage vragen in je persoonsgegevens die we verwerken. Mocht je een naam van iemand voor wie gebeden wordt uit ons bestand willen verwijderen, dan kan dit via het hiervoor bestemde formulier. Na verzending van het formulier zal de betreffende naam van de eerstvolgende verzonden gebedslijst verwijderd zijn. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te verwijderen, kun je geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van je persoonsgegevens essentieel is voor de werking van de website.

Als je betrokken bent als coördinator of als bidder en wijbidden.nl is in het bezit van je gegevens, dan zullen we deze verwijderen als je aangeeft niet langer betrokken te willen zijn en je prijs stelt op verwijdering van de informatie.

6. Website

Cookies
Het is mogelijk dat wijbidden.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van functionele cookies via Google Analytics. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder te identificeren, bijgehouden. Hierbij gaat het om het bijhouden van de bezochte pagina’s, de duur van de gebruikerssessie, apparaat type, gebruik webbrowser, de bezoekfrequentie en een gedeelte van het IP-adres. Klik hier voor meer informatie over de cookies. De cookies worden niet gedeeld met Google Analytics.

Externe internetpagina’s
Onze website bevat enkele links naar externe internetpagina’s. Wijbidden.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of voor de inhoud van deze internetpagina’s.

7. Bewaartermijn

Wijbidden.nl bewaart gebedsaanvragen tot maximaal drie maanden na de inschrijving, tenzij men vraagt deze aanvraag eerder te verwijderen.

8. Wijziging privacyverklaring

Wijbidden.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Aan het eind van elke kalendermaand wordt de privacyverklaring geactualiseerd. Als dit niet gebeurt blijft deze zoals op de site beschreven geldig. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.wijbidden.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring.

9. Contactgegevens

Wil je in contact met ons komen of heb je vragen of verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens? Mail dan naar info@wijbidden.nl

One Reply to “Privacyverklaring”

Comments are closed.